Algemene Voorwaarden AutoProtech B.V

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AutoProtech B.V zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
1.2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3  Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4  Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van AutoProtech B.V worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AutoProtech B.V ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1  Alle aanbiedingen van AutoProtech B.V zijn vrijblijvend en AutoProtech B.V behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AutoProtech B.V. AutoProtech B.V is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AutoProtech B.V dit mee binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.
2.3  Een aantal van de producten (zoals specifieke opdrachten, voor u op maat, kleur of naam gemaakt) wordt aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
3.1  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2  Betaling dient te geschieden onder rembours dan wel per vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuur- of opdrachtdatum.
3.3  Betaling kan geschieden onder rembours, paypal, ideal, per vooruitbetaling of contant bij afhalen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van AutoProtech B.V.
Bij paypal betalingen worden de paypal kosten niet gecrediteerd bij retourneren of annuleren van het product.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 2% per werkdag over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door AutoProtech B.V bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25) aan administratiekosten verschuldigd en indien AutoProtech haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van AutoProtech B.V om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5  Indien u met enige betaling in gebreke bent, is AutoProtech B.V gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6  Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door AutoProtech B.V.

Artikel 4: Levering
4.1 De door AutoProtech B.V opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van AutoProtech B.V. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft AutoProtech B.V het recht om 10% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen met een minimum van twintig euro (€ 20) exclusief BTW, onverkort het recht van AutoProtech B.V op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan AutoProtech B.V verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6: Reclames en aansprakelijkheid
6.1  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u AutoProtech B.V daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft AutoProtech B.V de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde exclusief verzendkosten daarvan te restitueren.
6.3  Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd niet ingebouwd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. De afnemer heeft het recht door AutoProtech B.V geleverde artikelen binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking (niet ingebouwd), onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending.let op dit geldt niet voor aankopen in het filiaal Deventer. zult u de verzendkosten en handelingskosten wel moeten betalen, en administratie kosten. Alleen artikelen die ongebruikt, in originele, onbeschadigde verpakking ,niet ingebouwd en met de kopie-factuur zijn teruggezonden, worden door ons als niet besteld beschouwd. Het bedrag exclusief verzend- montage en administratie kosten wordt dan zo spoedig mogelijk terugbetaald. Acties producten, opruiming producten, aanbiedinggen producten, geopende producten, ingebouwd producten, beschadigde producten, producten met beschadigde verpakking, producten waarvan een zegel is verbroken en producten met elke andere afwijking van het aan u geleverde, kunnen niet worden geretourneerd op basis van een beroep op de afkoelingsperiode. Als u hebt verzenden onder Rembours gekozen. U heeft het pakket niet aangenomen. Dus zult u de rembours en handelingskosten wel moeten betalen, en administratie kosten.

Artikel 7: Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en AutoProtech B.V , dan wel tussen AutoProtech B.V en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en AutoProtech, is AutoProtech niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van AutoProtech B.V .

Artikel 8: Overmacht
8.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AutoProtech B.V ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u d it schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat AutoProtech B.V gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AutoProtech B.V en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9: Diversen
9.1  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met AutoProtech B.V in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AutoProtech B.V vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.2  AutoProtech B.V is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
9.3  Zonder bijbehorende accessoires,factuur en RMA formulier kunnen wij uw retour niet behandelen. RMA formulier aanvraag +31 (0) 570 - 83 04 41 of info@autoprotech.nl

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11: Garantiebepalingen
11.1  Op al onze producten is 2 jaar garantie van toepassing. Uitzonderingsgevallen zijn de Xenon sets deze hebben een half jaar garantie mits deze juist zijn gemonteerd. (navigatie systeem aankoopdatum naar 2016 )
11.2  Defecten die zich binnen deze garantieperiode voordoen, aan materiaal en/of productiefouten worden kosteloos verholpen door middel van reparatie. AutoProtech B.V behoudt zich het recht voor om in een garantiegeval eventuele reis- en uitbouwkosten in rekening te brengen.
11.3  De garantie vervalt wanneer een derde reparaties aan het apparaat verricht respectivelijk wanneer een derde zonder onze uitdrukkelijke toestemming het apparaat demonteert cq uitbouwt. De garantie vervalt ook bij opzettelijke beschadiging of oneigenlijk gebruik van het apparaat.
11.4 Bij een reparatie binnen de geldende garantietermijn wordt de garantie termijn niet verlengd.
11.5  Indien niet rechtmatig gebruik wordt gemaakt van de garantie, bijvoorbeeld bij installatie- en bedieningsfouten, behouden wij ons het recht voor de reparatiekosten in rekening te brengen.
11.6  Om aanspraak te maken op de garantie is het noodzakelijk het originele aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum te overleggen.